กปพ(ส)289/2559 คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัล(28 ก.ค. 2559)
กษ0201.06/ว6418 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(27 ก.ค. 2559)
สบค07/422/2559 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 12"(13 มิ.ย. 2559)
สลก.271/2559 ขอให้ประดับธงสัญลักษณ์ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติปี 2559 และ 2560(24 พ.ค. 2559)
สบค.8770 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)(24 พ.ค. 2559)
สลก.270/2559 ขอให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(24 พ.ค. 2559)
นร.1008.5/19 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559(16 พ.ค. 2559)
สบค.7068/2559 ลงนามขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน โดยใช้โปรแกรม WATER for All รอบสอง(26 เม.ย. 2559)
สลก.203/2559 การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน(26 เม.ย. 2559)
ชป 4596 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ "คลองภักดีรำไพ" เป็นภาษาอังกฤษ(18 เม.ย. 2559)
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อราชการดีเด่น รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก(27/06/2016 17:45)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ(27/06/2016 17:44)
กพก 3146/2559 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายสัญชัย เกตุวรชัย)(15/03/2016 16:30)
สพก.4781/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่างเขียน ส4(10/06/2014 14:57)
สพก.4778/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2(10/06/2014 14:56)
สพก.4779/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่างฝีมือสนาม ช 2 ฯ(10/06/2014 14:55)
สพก.4780/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานการเงินและบัญชี ส4(10/06/2014 14:52)
สพก.4784/57 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานพิมพ์ ส2(10/06/2014 14:51)
E สกก.864 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่ีงจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555(14/09/2012 10:31)
E สบค.(ส)2811/2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน(05/07/2012 14:07)
ดูทั้งหมด
ข 404/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(25/03/2016 16:09)
253 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(11/01/2016 11:48)
251 ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ(11/01/2016 11:44)
250/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้าลูกจ้างประจำ(11/01/2016 11:32)
ข 1076/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน(08/10/2014 13:18)
ข 552/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 552/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(21/05/2014 13:39)
ข 551/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 551/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ(21/05/2014 13:38)
จ 37/1/2557 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/1/2557 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(07/02/2014 11:02)
จ 37/2/2556 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/2/2556 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(15/11/2013 09:50)
จ 37/1/2556 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/1/2556 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(15/11/2013 09:45)
ดูทั้งหมด
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการกำเนินงาน การจัดการความรู้ปี 59 (รูป)(19/08/2016 15:08)
กิจกรรม site visit หน่วยงานภายในสำนักงาน (รูป)(19/08/2016 15:06)
การวางแผนก่อสร้าง ปตร.สกก.11(19/08/2016 15:05)
การป้องกันบ่อก่อสร้างโดยใช้เข็มพืดเหล็ก(19/08/2016 15:05)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)(04/08/2016 16:19)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)(04/08/2016 16:17)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)(01/06/2016 15:27)
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)(03/05/2016 11:13)
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)(04/04/2016 15:11)
ปฏิทินกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559(16/02/2016 16:22)
ดูทั้งหมด