สบค 2324/2559 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(23 พ.ย. 2559)
กษ 0201.06/ว9873 การปรับปรุงแนวทาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต( พ.ย. 2559)
ชป 16035 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ( พ.ย. 2559)
กษ 0301/8948 แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการติดตามข่าวสารของกรมชลประทาน(13 ต.ค. 2559)
สบค 2035/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 46 (สามารถ(30 ก.ย. 2559)
สบค 059 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(30 ก.ย. 2559)
สพบ59/3/2559 เชิญเข้าอบรมสัมมนา(22 ก.ย. 2559)
สบค15236 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(19 ก.ย. 2559)
สสคท.1286/2559 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกลัยา"(13 ก.ย. 2559)
สชป 14.09/769/2559 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(13 ก.ย. 2559)
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมฯ/ผลสอบลปจ ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(22/09/2016 09:59)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อราชการดีเด่น รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก(27/06/2016 17:45)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ(27/06/2016 17:44)
กพก 3146/2559 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายสัญชัย เกตุวรชัย)(15/03/2016 16:30)
สพก.4781/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่างเขียน ส4(10/06/2014 14:57)
สพก.4778/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2(10/06/2014 14:56)
สพก.4779/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่างฝีมือสนาม ช 2 ฯ(10/06/2014 14:55)
สพก.4780/2557 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานการเงินและบัญชี ส4(10/06/2014 14:52)
สพก.4784/57 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น พนักงานพิมพ์ ส2(10/06/2014 14:51)
E สกก.864 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่ีงจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555(14/09/2012 10:31)
ดูทั้งหมด
ข 404/2559 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(25/03/2016 16:09)
253 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(11/01/2016 11:48)
251 ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ(11/01/2016 11:44)
250/2558 เลื่อนขั้นค่าจ้าลูกจ้างประจำ(11/01/2016 11:32)
ข 1076/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน(08/10/2014 13:18)
ข 552/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 552/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(21/05/2014 13:39)
ข 551/2557 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 551/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ(21/05/2014 13:38)
จ 37/1/2557 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/1/2557 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(07/02/2014 11:02)
จ 37/2/2556 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/2/2556 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(15/11/2013 09:50)
จ 37/1/2556 คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ จ 37/1/2556 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(15/11/2013 09:45)
ดูทั้งหมด
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)(10/10/2016 14:51)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)(05/09/2016 11:00)
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการกำเนินงาน การจัดการความรู้ปี 59 (รูป)(19/08/2016 15:08)
กิจกรรม site visit หน่วยงานภายในสำนักงาน (รูป)(19/08/2016 15:06)
การวางแผนก่อสร้าง ปตร.สกก.11(19/08/2016 15:05)
การป้องกันบ่อก่อสร้างโดยใช้เข็มพืดเหล็ก(19/08/2016 15:05)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)(04/08/2016 16:19)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)(04/08/2016 16:17)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)(01/06/2016 15:27)
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)(03/05/2016 11:13)
ดูทั้งหมด